با افزایش سن به دلیل برخی ناتوانی های جسمی و گاهی بی توجهی اطرافیان سالمندان احساس تنهایی و افسردگی و در نهایت احساس بیهودگی میکنند.در ادامه مطلب به روشهایی اشاره میکنیم تا بتوانید سالمند خود را شاد نگه دارید.

با کهولت سن و فرا رسیدن دوره سالمندی دستگاه های بدن انسان و همچنین مغز دچار تغییراتی میشود که بر عملکرد جسمی و روانی سالمندان تاثیر میگذارد.در این مقاله به انواع اختلالات روانی سالمندان اشاره شده است.

سالمندی و کهولت سن یک فرایند تدریجی اما همگانی است.سرعت این فرایند در افراد مختلف متفاوت است و میتوان با رعایت برخی نکات بهداشتی و تغذیه ای این دوران را با حداقل مشکلات جسمی و روحی سپری کرد.

شرکت پرستاری طلوع طب
شماره تماس ها