با کهولت سن و رسیدن انسان به سن سالمندی بدن دچار تغییراتی میشود که ممکن است توانایی های سالمندان را دچار اختلال کند.با شناخت این عوارض و اگاهی داشتن از برخی مسائل تا حدی میتوان مشکلات ناشی از سالمندی را کاهش داد.

شرکت پرستاری طلوع طب
شماره تماس ها