سالمندی دوره خاصی از زندگی هر انسان است که با نیازهای خاص خود همراه است.متاسفانه در برخی جوامع سالمندان در درجه کمی از اولویت قرار دارند.بنابراین آگاهی جوامع در خصوص نیازهای خاص سالمندان میتواند کمک و حمایت های بزرگی را فراهم آورد.

شرکت پرستاری طلوع طب
شماره تماس ها